Klauzula nr 1264 Nielegalnie sprowadzony samochód: definicja

Dodano: 12-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 103/07

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 12 czerwca 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 103/07) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny jest to pojazd: wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w punkcie l, lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie, danych zgodnych z rzeczywistością bądź, gdy naruszono ograniczenia w obrocie."

Sąd Okręgowy uznał, że powyższe postanowienie jest niezgodne z art. 385 § 1  Kodeksu cywilnego jako sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interes konsumentów.

Jednocześnie w ocenie Sądu, zapis ten wyczerpuje przesłanki przykładowych niedozwolonych klauzul umownych określonych w art. 3853 pkt 2,9 Kodeksu cywilnego, ponieważ stanowi podstawę do dokonywania przez ubezpieczyciela wiążącej interpretacji umowy w zakresie definicji nielegalnego pojazdu i wyłączenia obowiązku spełnienia własnego świadczenia. Tym samym pozwala na wyłączenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania względem konsumenta.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz