Klauzula nr 1244 Obniżka odszkodowania (nieskuteczność zabezpieczeń antywłamaniowych)

Dodano: 13-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 74/07

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 25 czerwca 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 74/07) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Jeżeli została udzielona zniżka składki z tytułu zastosowania zabezpieczeń antywłamaniowych, a zabezpieczenie to w momencie powstania szkody (...) nie zadziałało (...), Ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie o procent udzielonej zniżki."

Oceniając powyższe postanowienie Sąd Okręgowy uznał, że stanowi ono niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego.

W ocenie Sądu, o abuzywnym charakterze zakwestionowanego postanowienia przesądza fakt, iż zastrzeżenie zakładu ubezpieczeń do obniżenia wysokości odszkodowania ma charakter kategoryczny i dotyczy każdego przypadku niezadziałania zabezpieczenia antywłamaniowego, bez względu na to, z jakich przyczyn dodatkowe zabezpieczenie nie zadziałało.

Zdaniem Sądu, o ile zastrzeżenie zmniejszenia odszkodowania w przypadku, gdy urządzenie nie zadziałało z powodów zależnych od konsumenta, znajduje swoje uzasadnienie, o tyle zmniejszenie odszkodowania w sytuacji, gdy ubezpieczający zachował maksimum należytej staranności, a urządzenie nie zadziałało z przyczyn od niego niezależnych jest nieuzasadnione i nie mieści się w granicach dobrych obyczajów.

SO w uzasadnieniu wyroku zaznaczył, że konsument może nie mieć żadnego wpływu na to, że zabezpieczenie antywłamaniowe nie zadziałało. Natomiast decyzja o przyznaniu zniżki za zastosowanie określonych zabezpieczeń należy zawsze do zakładu ubezpieczeń. Zatem to pozwany wyłącznie określa, jakie zdarzenia mogą przyczynić do zmniejszenia ryzyka wystąpienia szkody, co uzasadnia udzielenie zniżki.

Ubezpieczyciel natomiast, w ocenie Sądu, powinien przyjąć na siebie ryzyko związane z niezadziałaniem zabezpieczenia antywłamaniowego z przyczyn technicznych, pomimo dochowania należytej staranności przez ubezpieczającego. Przerzucanie takiego ryzyka na konsumenta, który w związku z zainstalowaniem urządzeń zabezpieczających ponosi określone nakłady jest, zdaniem Sądu, niedopuszczalne.

W ocenie Sądu, zmniejszenie odszkodowania z powodu niezadziałania zabezpieczenia nie znajduje żadnego uzasadnienia a konsument, który dochował maksimum należytej staranności, aby urządzenie zadziałało w odpowiednim momencie, nie może być obciążony ujemnymi skutkami przestępczego działania osób trzecich.

Ponadto ubezpieczyciel dostrzega prewencyjną rolę, jaką spełnia sam fakt zainstalowania zabezpieczenia antywłamaniowego a jednocześnie nie uwzględnia takiej sytuacji w stosowanych wzorcach umownych, kategorycznie stwierdzając, że w przypadku niezadziałania urządzenia antywłamaniowego składka zostaje zmniejszona, bez względu na okoliczności.

Mając powyższe na względzie Sąd uznał, iż postanowienie to znacząco niekorzystnie kształtuje sytuację ekonomiczną konsumenta prowadząc do rażącego uprzywilejowania pozwanego w stosunku prawnym oraz do ukształtowania praw konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Tym samym postanowienie to stanowi niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 3851 Kodeksu cywilnego.

wstecz