Klauzula nr 1224 Ubezpieczenie budowlane: wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Dodano: 15-07-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie Sygnatura: XVII AmC 103/05

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 21 grudnia 2006 r. (sygn. akt  XVII AmC 103/05) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Bez względu na współwystępujące przyczyny i zakres ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonych nieruchomościach domowych wskutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynikających z faktu, że jego konstrukcja lub wykonanie (montaż poszczególnych części składowych) stałych elementów wykończeniowych nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie.”

Sąd Okręgowy miał ocenić zakwestionowane postanowienie umowne w zakresie kształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające jego interesy. W ocenie tej Sąd uwzględnił zasady uczciwego obrotu, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Wziął również pod uwagę, że intencją ustawodawcy w art. 3851 Kodeksu cywilnego było niedopuszczenie do przewagi prawnej lub faktycznej jednej strony umowy nad drugą stroną, tj. najczęściej przedsiębiorcy - będącego stroną silniejszą nad konsumentem - zwykle stroną słabszą.

Zdaniem Sądu, powyższe postanowienie zmierza do niedoinformowania konsumenta w zakresie określonych tam reguł odnośnie okoliczności wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela i obowiązków ubezpieczonego. Uznał więc je za sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Zawarte w powyższym postanowieniu określenie „nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie" jest określeniem ogólnym, nieprecyzyjnym i niezrozumiałym dla przeciętnego konsumenta, bardzo obszernym pojęciowo, umożliwiającym przedsiębiorcy stosowanie bardzo szerokiej wykładni tego postanowienia – stwierdził Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku.

Biorąc pod uwagę okoliczności, że to postanowienie dotyczy istotnej dla konsumenta kwestii, tj. zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli może w konsekwencji prowadzić do ograniczenia a nawet wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Sąd uznał, że rażąco narusza interesy konsumenta i wobec czego uznano je za niedozwolone w rozumieniu art. 3851 Kodeksu cywilnego.

Tagi: konsument, szkoda
wstecz