EIOPA przeciwko radykalnym zmianom Solvency II

Dodano: 21-12-2020
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) przedstawił swoją opinią dot. funkcjonowania systemu Wypłacalność II. Zdaniem Urzędu, na ten moment dyrektywa nie wymaga fundamentalnych zmian. EIOPA rekomenduje za to szereg mniejszych poprawek.

EIOPA przedstawiła swoją opinię w ramach przeglądu dyrektywy Solvency II. Ocena trafiła do Komisji Europejskiej. Jak wskazała Komisja Nadzoru Finansowego, „EIOPA jest zdania, że z perspektywy ostrożnościowej ramy regulacyjne Wypłacalności II działają dobrze i nie są obecnie potrzebne żadne fundamentalne zmiany, natomiast istnieje potrzeba szeregu poprawek, aby ramy te nadal dobrze funkcjonowały jako podstawa systemu nadzoru opartego na analizie ryzyka.”

W ocenie EIOPA zwróciła uwagę na powszechniejsze stosowanie zasady proporcjonalności, przede wszystkim poprzez stworzenie jasnych reguł, jakie podmioty mogą liczyć na łagodniejsze traktowanie w oparciu o tę zasadę. EIOPA proponuje też zmiany w zakresie harmonizacji systemów gwarancyjnych w ubezpieczeniach oraz w przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Proponuje się też wprowadzenie do systemu Wypłacalności II elementów prewencyjnych odnośnie do zapobiegania kryzysom na poziomie rynku finansowego jako całości (uwzględnienie perspektywy makroostrożnościowej). 

Tagi: knf, eiopa
wstecz