Bank Millenium z gigantyczną karą ponad 20 mln zł od UOKiK

Dodano: 15-01-2018
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją z dnia 29 grudnia 2017 r. nałożył na Bank Millenium S.A. karę finansową w wysokości 20.749 tys. zł za podawanie nieprawdziwych informacji w odpowiedziach na reklamacje klientów dot. stosowania przez bank niedozwolonych klauzul abuzywnych w umowach kredytu hipotecznego. Praktyka banku trwała w latach 2015-2016.

W październiku 2016 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dot. praktyk stosowanych przez instytucję wskutek sygnałów otrzymywanych od konsumentów. Kredytobiorcy żądali od banku usunięcia z treści umów kredytu niedozwolonych postanowień umownych (klauzul nr 3178 i 3179) lub eliminacji niekorzystnych skutków z ich stosowania w umowach.  

Wątpliwości Urzędu dot. interpretacji wyroku Sądu Apelacyjnego, którą przytaczał bank w odpowiedzi na reklamacje kredytobiorców, o treści: „Ww. wyrok (wyrok Sądu Apelacyjnego sygn. akt VI Aca 420/11) jest konstytutywny tj. wywiera skutki na przyszłość, a jego skuteczność wobec osób trzecich, powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Dlatego też nie możemy uznać, iż wyrok, na który się Pani/Pan powołuje znajduje zastosowanie do Pani/Pana sytuacji”. Tym samym podnosząc, że wpisanie klauzuli do rejestru nie ma wpływu na ich sytuację i żądania.

W decyzji podniesiono, że bank błędnie stwierdził, że ww. wyrok jest konstytutywny, gdyż orzeczenie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma charakter deklaratoryjny zarówno gdy sąd orzeka w ramach kontroli incydentalnej jak i w ramach kontroli abstrakcyjnej, co nastąpiło w rozpoznawanej sprawie. Powyższe stanowisko wynika zarówno z wyroku TSUE jak i SN. „W związku z powyższym, nie sposób zgodzić się z argumentem Banku, że wyrok wydany w toku kontroli abstrakcyjnej wzorca umownego nie wywołuje żadnego skutku dla stosunków umownych w toku (..). Uznanie wzorca umownego za niedozwolony w ramach kontroli abstrakcyjnej musi stanowić prejudykat dla analogicznego rozstrzygnięcia przeprowadzanego w ramach kontroli incydentalnej”, podano w decyzji.  

Prezes UOKiK stwierdził, że powyższe zdanie wprowadzało konsumentów w błąd co do skutków zamieszczenia w umowach kredytu postanowień umownych wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych. Zdaniem Prezesa UOKiK, praktyka ta naruszała zbiorowe interesy konsumentów.

- Naszym zdaniem, wpis klauzuli wobec danego przedsiębiorcy do rejestru oznacza, że każdy konsument, który zawarł z nim umowę i ma w niej takie postanowienie, może dochodzić swoich praw. Taka klauzula nie wiąże konsumentów już od chwili zawarcia umowy. Odpowiedzi udzielane przez bank mogły zniechęcać klientów do dochodzenia roszczeń – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

W związku z powyższym Prezes Urzędu nałożył na spółkę karę finansową w wysokości 20.748.675 zł. Ponadto, bank ma obowiązek usunięcia skutków zakwestionowanej praktyki. Musi też listownie powiadomić kredytobiorców, że wcześniej podana informacja zawierała błąd. Wiadomość ta ma być także opublikowana na głównej stronie internetowej instytucji oraz jej profilu na twitterze. W tym zakresie UOKiK nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji bank może się odwołać.

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOIK-12/2017 jest dostępna do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

wstecz