347. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. WARTA z karą 600 tys. zł

Dodano: 15-03-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 14 marca 2017 r. odbyło się trzysta czterdzieste siódme posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

W trakcie posiedzenia Komisja nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. karę pieniężną w wysokości 600 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

Ponadto Komisja, po rozpoznaniu wniosku strony o ponowne rozpatrzenie sprawy, uchyliła w całości decyzję nakładającą na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych. Sankcja została nałożona w związku z naruszeniem art. 155 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Spółka w 2011 i 2012 r. zaliczyła do aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych akcje Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w sytuacji, gdy udział zakładu ubezpieczeń w Generali PTE S.A. przekraczał 10% kapitału podstawowego towarzystwa emerytalnego. Za tę praktykę Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zostało ukarane podczas 347. posiedzenia KNF sankcją finansową w wysokości 40 tysięcy złotych.

Komisja wskazała, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 29 października 2013 r. było uzasadnione stwierdzonymi zmianami w stanie prawnym, związanymi z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy, stwierdzono, iż zaistniały nowe okoliczności, które powinny mieć wpływ na wymiar nałożonej kary pieniężnej, co zostało odzwierciedlone w jej wysokości, wynoszącej 40 tysięcy złotych.

Nałożenie kary pieniężnej jest odpowiedzią Komisji na stwierdzone naruszenie przepisu prawa, którego cele, pomimo zmiany stanu prawnego, pozostały aktualne, podała KNF.

„Zastosowana sankcja administracyjna stanowi adekwatny środek o odpowiednim stopniu represji, który będzie oddziaływać na zachowanie Strony w przyszłości. Działania nadzorcze Komisji są bowiem nakierowane na zagwarantowanie, by zakłady ubezpieczeń prowadziły swoją działalność zgodnie z przepisami prawa. Powyższe stanowi również wyraźny sygnał dla pozostałych uczestników rynku finansowego, iż organ nadzoru reaguje na każdorazowe naruszenie ustawowych obowiązków ubezpieczycieli, umacniając zaufanie wobec działań organów Państwa” – czytamy w komunikacie z 347. posiedzenia Komisji.

Ponadto, udzielona została zgoda na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Komisja udzieliła zgody na odwołanie ze stanowiska Prezesa Zarządu GPW S.A. Małgorzaty Zaleskiej i powołanie na funkcję Wiceprezesa Zarządu GPW S.A. Jacka Fotka. 

Kolejne posiedzenie KNF jest zaplanowane na dzień 28 marca 2017 r.

Komunikat z posiedzenia 347. posiedzenia KNF jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2017/347_posiedzenie_KNF.html

Tagi: knf
wstecz