Klauzula nr 588. Wygaśniecie ochrony ubezpieczeniowej

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 54/04
„Odpowiedzialność P. w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia."
Czytaj więcej

Klauzula nr 587. Wygaśnięcie ochrony

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII Amc 56/04/G
„Odpowiedzialność P. S.A. w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia."
Czytaj więcej

Klauzula nr 488. Klauzula prorogacyjna

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII Amc 8/04
„Wszystkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny wła¬ściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa."
Czytaj więcej

Klauzula nr 86. Autocasco: oddalenie roszczenia lub zmniejszenie wysokości odszkodowania

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII Amc 45/02
„Jeżeli właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem nie wykonała obowiązków wynikających z przepisów § 30-32 (...) może oddalić roszczenie lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie" i zakazuje..."
Czytaj więcej
1    299  300  301  302  303  304  305    305