Klauzula nr 1312. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
„Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana (...) przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez TU odmowy wypłaty odszkodowania (...)."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1311. Moment zawarcia umowy ubezpieczenia

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
„Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1310. Sposób wypłaty odszkodowania za dwukrotną szkodę na tym samym przedmiocie ubezpieczenia

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
„W przypadku, gdy TU wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1309. Ustalenie wysokości zwracanej składki

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
„W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczy się w pełnych miesiącach..."
Czytaj więcej
1    263  264  265  266  267  268  269    272