Klauzula nr 1223. Ubezpieczenie budynku lub lokalu: wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 103/05
„Bez względu na współwystępujące przyczyny i zakres ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynikłych z faktu, że jego konstrukcja lub wykonanie poszczególnych..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 588. Wygaśniecie ochrony ubezpieczeniowej

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 54/04
„Odpowiedzialność P. w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia."
Czytaj więcej

Klauzula nr 587. Wygaśnięcie ochrony

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII Amc 56/04/G
„Odpowiedzialność P. S.A. w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia."
Czytaj więcej

Klauzula nr 488. Klauzula prorogacyjna

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII Amc 8/04
„Wszystkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny wła¬ściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa."
Czytaj więcej
1    259  260  261  262  263  264  265    265