Klauzula nr 1368. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Publikator: UOKiK
Sygnatura: VI ACa 854/07; XVII AmC 42/06
„Po wystąpieniu szkody każda ze stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne tylko w ciągu 30 dni od dnia wypłaty odszkodowania lub od..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1367. Brak zwrotu składki

Publikator: UOKiK
Sygnatura: VI ACa 854/07; XVII AmC 42/06
"Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie, w związku z którym A. wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1358. Niedopełnienie obowiązków przez ubezpieczającego

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 30/06
"W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1323. Skutki opóźnienia zapłaty kolejnej składki ubezpieczeniowej w terminie

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 102/07
„W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2.”
Czytaj więcej
1    261  262  263  264  265  266  267    272