Klauzula nr 3193

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura: VI ACa 421/11; XVII AmC 2065/09
"W przypadku zmiany adresu lub nazwy, o której nie poinformowano na piśmie drugiej strony Umowy Ubezpieczenia, przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia został przez tę stronę wypełniony przez wysłanie pisma pod ostatni znany adres..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 2561

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura: XVII AmC 2058/09
"Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony zmieni adres zamieszkania bądź siedziby i nie zawiadomi o tym PZU SA, skierowane pod ostatnio znany adres pismo PZU SA uważa się za skutecznie doręczone."
Czytaj więcej

Klauzula nr 2560

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura: XVII AmC 1509/10
"T. nie odpowiada za szkody: 5) powstałe w czasie ruchu pojazdu, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a w przypadku pojazdów podlegających rejestracji – gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 2559

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura: XVII AmC 1872/09
„Jeżeli ubezpieczający zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym A., zawiadomienia lub oświadczenia, skierowane przez A. listem poleconym na ostatni adres bądź siedzibę ubezpieczającego, wywierają skutki prawne w chwili, w której doszłoby do..."
Czytaj więcej
1    260  261  262  263  264  265  266    293