Klauzula nr 1315. Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
„TU nie odpowiada za szkody (...) zaistniałe w sytuacji, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1314. Sposób wypłaty odszkodowania za dwukrotną szkodę na tym samym przedmiocie ubezpieczenia

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
„W przypadku, gdy TU wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1313. Obowiązki ubezpieczającego

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
„W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy szkody lub miejscu znajdowania się utraconych ruchomości domowych, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz TU i dążyć do ich odzyskania."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1312. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
„Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana (...) przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez TU odmowy wypłaty odszkodowania (...)."
Czytaj więcej
1    260  261  262  263  264  265  266    270