Klauzula nr 1358. Niedopełnienie obowiązków przez ubezpieczającego

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 30/06
"W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1323. Skutki opóźnienia zapłaty kolejnej składki ubezpieczeniowej w terminie

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 102/07
„W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2.”
Czytaj więcej

Klauzula nr 1322. Skutek niezapłacenia pierwszej składki ubezpieczeniowej w terminie

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 102/07
„Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki w..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1316. Obowiązki ubezpieczającego

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
"W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy szkody lub miejscu znajdowania się utraconych ruchomości domowych, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz TU i dążyć do ich odzyskania."
Czytaj więcej
1    259  260  261  262  263  264  265    270