Klauzula nr 3434

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura: XVII AmC 277/11
"Pisma kierowane do ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposażonego pod ich ostatni znany TUiR SA adres korespondencyjny uważa się za doręczone i wywierające skutki prawne po upływie 30 dni od daty wysłania."
Czytaj więcej

Klauzula nr 3298

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura: VI ACa 1007/11; XVII AmC 2061/09
"Axa zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany zakresu usług określonych w Regulaminie oraz możliwość zaprzestania ich świadczenia."
Czytaj więcej

Klauzula nr 3195

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura: VI ACa 421/11; XVII AmC 2065/09
"Wraz z wnioskiem o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego z przyczyn innych niż Nieszczęśliwy Wypadek należy złożyć w Nordea oryginał Certyfikatu Ubezpieczenia."
Czytaj więcej

Klauzula nr 3194

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura: VI ACa 421/11; XVII AmC 2065/09
"Umowa Ubezpieczenia może być zawarta na okres, w jakim Ubezpieczony zobowiązany jest spłacić kredyt zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, z zastrzeżeniem, że okres, na jaki zawierana jest Umowa Ubezpieczenia nie może być krótszy niż 5 lat."
Czytaj więcej
1    259  260  261  262  263  264  265    293