Klauzula nr 1428. Obowiązki ubezpieczonego

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 86/06
„W przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną, osoby objęte ochroną ubezpieczeniową obowiązane są: (...) najpóźniej w terminie trzech dni od powstania szkody lub uzyskania o niej informacji powiadomić (...) S.A. . o jej postaniu, a w przypadku..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1427. Wyliczenie wysokości zwracanej składki

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura: XVII AmC 86/06
„Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, zwrotowi podlega różnica pomiędzy składką pobraną a składką należną za wykorzystany okres ubezpieczenia, zwiększoną o koszty poniesione przez (...) S.A. (...) Miesiąc rozpoczęty..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1426. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 86/06
„Ograniczenia odpowiedzialności. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: wynikłe z powodu działania hałasu, wibracji, ciepła, wody, zagrzybienia lub innych podobnych czynników."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1425. Pomniejszenie odszkodowania

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 86/06
„Odszkodowania i rekompensaty z innych źródeł. Wysokość odszkodowania ulega pomniejszeniu o odszkodowania i rekompensaty przysługujące osobom poszkodowanym z innych źródeł."
Czytaj więcej
1    257  258  259  260  261  262  263    270