Klauzula nr 1492. Przyczynienie się do powstania szkody

Publikator: UOKiK
Sygnatura: VI ACa 1091/07; XVII AmC 78/07
"Obie, wskazane w tym przepisie, formuły prawne służą do oceny tego, czy standardowe klauzule umowne zawarte we wzorcu umownym przekraczają zakreślone przez ustawodawcę granice rzetelności kontraktowej twórcy wzorca w zakresie kształtowania praw..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1463. Konsekwencje braku zapłaty raty składki ubezpieczeniowej

Publikator: UOKiK
Sygnatura: VI ACa 438/07; XVII AmC 38/06
"W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust.2."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1462. Odstąpienie od umowy

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura: VI ACa 438/07; XVII AmC 38/06
"Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1450. Pomniejszenie zwracanej składki

Publikator: UOKiK
Sygnatura: VI A Ca 491/07; XVII AmC 2/05
„Składkę podlegającą zwrotowi pomniejsza się o 10 %. Pomniejszenie o 10 % nie stosuje się, jeżeli składka podlegająca zwrotowi zo­staje rozliczona na poczet kolejnej umowy autocasco lub w przypadku, gdy właściciel pojazdu posiada w…"
Czytaj więcej
1    256  257  258  259  260  261  262    270