Złożenie oferty w formie zeskanowanej powoduje jej odrzucenie

Autor: Piotr Trębicki, Damian Petz

Dodano: 25-01-2019

Od 18 października 2018 r. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz