Zgody i oświadczenia o jakie warto zadbać nawiązując współpracę z nowym klientem (elektroniczne przedłużanie OC)

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 06-04-2016

Kontynuując cykl publikacji poświęconych zgodom i oświadczeniom, o jakie warto zadbać na początku współpracy z klientem (wcześniej pisaliśmy już o zgodach z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne i z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), tym razem proponujemy przyjrzenie się zgodzie pozwalającej na elektroniczne przedłużanie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392 ze zm.), jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Ponadto, nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia. Zgodnie z art. 28 ust. 1d) ustawy, informacja taka powinna być wysłana w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci, lub w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczającego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz