Zastosowanie przepisów IDD w przypadku świadczenia usług doradztwa dla umów już istniejących

Autor: Magdalena Mirgos, prawnik | Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Dodano: 06-05-2021

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował w dniu 23 marca 2021 r. odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską na pytania dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dyrektywa UE 2016/97, dalej: IDD) i jej aktów wykonawczych.

Jedno z zadanych pytań dotyczyło tego, czy art. 30 IDD, a w szczególności jego ust. 1, ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 23 lutego 2018 r., zwłaszcza, gdy świadczone są jakiekolwiek usługi bieżącego doradztwa i czy z tego względu zastosowanie powinny znajdować przepisy o okresowej ocenie odpowiedniości.

Artykuł 30 IDD stosuje się dopiero od dnia, w którym dyrektywa weszła w życie w danym państwie członkowskim. Jeżeli jednak po wejściu w życie IDD doradztwo (zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 15 IDD) jest świadczone w ramach istniejącej umowy, art. 30 IDD będzie znajdował zastosowanie, nawet jeżeli umowa została zawarta przed wejściem w życie IDD. Może to mieć miejsce na przykład w przypadkach, gdy pośrednik ubezpieczeniowy lub zakład ubezpieczeń świadczy doradztwo w zakresie zmiany bazowych aktywów inwestycyjnych w ramach istniejącej umowy (zob. art. 9 ust. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/2359 z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych).

Pełna treść odpowiedzi udzielonych przez Komisję Europejską na to i inne pytania znajduje się na stronie internetowej EIOPA, https://www.eiopa.europa.eu/content/questions-answers-insurance-distribution-directive_en

wstecz