Zarzuty KE wobec Polski co do uchybień w transpozycji unijnych przepisów

Dodano: 22-05-2020
Publikator: Komisja Europejska

14 maja Komisja Europejska wydała oświadczenie zawierające decyzje ws. uchybień krajów członkowskich co do realizacji zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Na portalu beinsured.pl poinformowaliśmy już o zastrzeżeniach KE dot. transpozycji przez Polskę dyrektywy Wypłacalność II. Czytaj więcej: KE ma zastrzeżenia co do transpozycji przez Polskę dyrektywy Solvency II. Jednak nie są to jedyne zarzuty organu EU wobec polskiego rządu.

Zastrzeżenia KE wobec Polski dotyczą m.in. dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Komisja przesłała do Belgii, Czech, Estonii, Irlandii, Grecji, Luksemburga, Austrii, Polski i Zjednoczonego Królestwa wezwania do usunięcia uchybienia w związku z jedynie częściową transpozycją dyrektywy AML V. Na uzupełnienie braków KE dała 4 miesiące. Po tym czasie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionych opinii.

Ponadto Komisja wezwała Grecję i Polskę do prawidłowego wdrożenia przepisów rozporządzenia w sprawie SEPA dotyczących użytkowników usług płatniczych. Komisja Europejska zwróciła się do rządu Grecji i Polski o ustanowienie właściwego organu w celu zwalczania naruszeń przepisów rozporządzenia w sprawie SEPA (rozporządzenie (UE) nr 260/2012) przez użytkowników usług płatniczych (niebędących konsumentami). Rozporządzeniem w sprawie SEPA ustanowiono wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro, które stanowią podstawę funkcjonowania jednolitego rynku przetwarzania transakcji płatniczych w euro. Jak podała KE, do tej pory Grecja i Polska nie ustanowiły właściwego organu, który mógłby rozpatrywać skargi wobec użytkowników usług płatniczych, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lub organy publiczne, w związku z nieprzestrzeganiem rozporządzenia w sprawie SEPA. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Grecji i Polski uzasadnionej opinii w tej sprawie. W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu czterech miesięcy, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

wstecz