Zakaz wykonywania czynności agencyjnych dla wszystkich pracowników brokera

Autor: Julita Nowak

Dodano: 10-01-2020

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy nie może wykonywać działalności agencyjnej, czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń ani czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji.

Zakaz łączenia działalności agencyjnej i brokerskiej występował już w poprzednio obowiązującej ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, dlatego jest on powszechnie znany i nie budzi większych kontrowersji. Uzasadnieniem jego wprowadzenia jest zapobieganie konfliktom interesów, które mogłyby pojawić się w takim przypadku. Agent ubezpieczeniowy działa bowiem w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, zaś broker ubezpieczeniowy na rzecz klienta. Pogodzenie tych dwóch roli jest w istocie niemożliwe bez szkody dla jednej ze stron umowy ubezpieczenia, a tego rodzaju zakaz pozwala zachować rzeczywistą niezależność brokera od zakładu ubezpieczeń.

Zakaz wykonywania czynności agencyjnych rozciąga się także na osoby wykonujące czynności brokerskie oraz członków organów brokera, nawet jeśli nie wykonują czynności brokerskich. Pozostają jednak z brokerem będącym osobą prawną w takich relacjach, że zakaz ten w ich przypadku jest także uzasadniony.

Nie można przy tym pominąć, że zakaz wykonywania czynności agencyjnych lub czynności dystrybucyjnych jako jedyny z katalogu zakazów z art. 30 ust. 1 ustawy o dystrybucji, obowiązuje także w stosunku do pracowników brokera ubezpieczeniowego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, niebędących osobami, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń. Oznacza to, że nawet osoby wykonujące u brokera tylko czynności o charakterze typowo administracyjnym, czy też technicznym nie mogą wykonywać działalności agencyjnej oraz żadnych czynności agencyjnych. Co istotne, ustawodawca wprost w przepisie ograniczył ten zakaz tylko do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. A ponieważ zakazów nie powinno się interpretować rozszerzająco, oznacza to, że w przypadku zleceniobiorców czy osób wykonujących czynności na podstawie umowy o dzieło, ograniczenie to nie będzie miało zastosowania. W konsekwencji zatem, wszyscy pracownicy zatrudnieni przez brokera ubezpieczeniowego na podstawie umowy o pracę, niezależnie od tego czy wykonują czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń, czy też nie, są objęci zakazem wykonywania czynności agencyjnych.

Weryfikacja czy powyższy zakaz jest w istocie przestrzegany spoczywa na brokerze ubezpieczeniowym, zatrudniającym takie osoby. Jest to szczególnie istotne w kontekście kontroli u dystrybutorów ubezpieczeń, zapowiedzianych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2020 r. KNF w toku kontroli bada zgodność działalności brokera z przepisami prawa, mając wgląd do wszystkich dokumentów podmiotu kontrolowanego oraz prawo uzyskiwania ustnych lub pisemnych wyjaśnień bezpośrednio od jego pracowników.

wstecz