Wytyczne EROD w sprawie wzajemnych relacji pomiędzy art. 3 i rozdziałem V RODO

Dodano: 25-11-2021
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

18 listopada 2021 r., w Brukseli, odbyło się 57 posiedzenie plenarne. Jedną z głównych decyzji podjętych na nim było przyjęcie wytycznych w sprawie wzajemnych relacji pomiędzy art. 3 i rozdziałem V RODO.

Przyjęty dokument zawiera objaśnienia mające służyć zapewnieniu wspólnej interpretacji pojęcia międzynarodowego przekazywania danych. Wytyczne 05/2021 EROD zawierają wyjaśnienie zależności pomiędzy terytorialnym zakresem stosowania RODO (art. 3) a przepisami dotyczącymi międzynarodowego przekazywania danych zawartymi w rozdziale V. Pomoc administratorom i podmiotom przetwarzającym w UE w ustaleniu, czy operacja przetwarzania stanowi międzynarodowe przekazywanie danych, to główny cel wytycznych.

Określono trzy kryteria kwalifikujące przetwarzanie jako przekazywanie:

1) podmiot przekazujący dane (administrator lub podmiot przetwarzający) podlega RODO w odniesieniu do danego przetwarzania;

2) podmiot przekazujący dane przesyła lub udostępnia dane osobowe podmiotowi odbierającemu dane (innemu administratorowi, współadministratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu);

3) podmiot odbierający dane znajduje się w państwie trzecim lub jest organizacją międzynarodową.

Przetwarzanie będzie uważane jako przekazywanie, bez względu na to, czy podmiot, który odbiera dane, mający jednostkę organizacyjną w państwie trzecim, podlega już RODO na mocy art. 3 tego aktu prawnego. Jednakże, EROD sądzi, że gromadzenie danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, w Unii Europejskiej z własnej inicjatywy nie stanowi przekazywania.

Konsultacje publiczne, do których zostaną skierowane wytyczne, potrwają do końca stycznia 2022 roku.

wstecz