Wytyczne dotyczące nadzoru oddziałów zakładów ubezpieczeń państw trzecich

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 04-04-2016
Publikator: EIOPA

W dniu 30 marca 2016 roku EIOPA opublikowała finalną wersję Wytycznych dotyczących nadzoru oddziałów zakładów ubezpieczeń państw trzecich.

Wytyczne mają na celu zapewnienie spójnej, sprawnej i skutecznej ochrony ubezpieczających w Unii Europejskiej, a w szczególności zapewnienie ubezpieczającym danego oddziału zakładu ubezpieczeń z państwa trzeciego co najmniej takiej samej ochrony jak ta, z której korzystają na mocy dyrektywy 2009/138/WE w ramach swoich stosunków z zakładem ubezpieczeń znajdującym się w UE, zarówno w ramach jego działalności w państwie macierzystym jak i poprzez oddział.

Zgodnie z art. 162 dyrektywy Wypłacalność II, zakres wytycznych obejmuje wyłącznie oddziały zakładów ubezpieczeń z państw trzecich, które prowadzą działalność w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich na życie oraz ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Jednocześnie wytyczne nie obejmują zakładów ubezpieczeń państw trzecich, które prowadzą wyłącznie działalność reasekuracyjną poprzez swój oddział w UE lub posiadają zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, nawet jeżeli dany zakład ubezpieczeń państwa trzeciego prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich poprzez swoją siedzibę lub oddziały spoza UE.

Pliki do pobrania

wstecz