Uwagi Rzecznika Finansowego do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 18-01-2017

Rzecznik Finansowy przedstawił swoje uwagi do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Obejmują one głównie kwestie obowiązków informowania klientów i osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej o sposobach rozpatrywania reklamacji.

RF zauważa, że obowiązki informacyjne na temat reklamacji zawarte w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym nie stosuje się do agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające. Z tego powodu proponuje zmianę treści art. 3 ust. 3 pkt 1, polegającą na wykreśleniu obowiązku przekazania informacji o możliwości złożenia reklamacji i wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego, oraz zmianę art. 94, polegającą na zamianie agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające na brokera ubezpieczeniowego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz