Uwagi NBP do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń: dystrybutorzy UFK powinni ujawniać wysokość wynagrodzenia

Dodano: 13-01-2017

„Rozwiązania przewidziane w opiniowanej ustawie zwiększają poziom ochrony klientów, ale istnieją obszary, w których ochrona ta mogłaby być większa…” – tak rozpoczyna się stanowisko Narodowego Banku Polskiego przedstawione w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

NBP przede wszystkim skupia się na sytuacji dotyczącej dystrybucji ubezpieczeń na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Zwraca uwagę na liczne przejawy nieprawidłowości, jakie pojawiały się na tym rynku, zwłaszcza w zakresie sprzedaży tych produktów. Wymienia niedopasowanie produktów do potrzeb klientów oraz wysokie prowizje pobierane przez pośredników. W efekcie błędy te doprowadziło do zrywania umów oraz wnoszenia powództw przeciwko zakładom ubezpieczeń na życie przez klientów. „Generuje to nie tylko ryzyko dla samych zakładów ubezpieczeń, dla których produkty z UFK stanowią kluczową cześć ich działalności, lecz także ze względu na istotne powiązania z sektorem funduszy inwestycyjnych zdarzenia takie mogą generować ryzyko płynności dla instytucji wspólnego inwestowania” – napisano w uwagach. A zatem, nieprawidłowości w dystrybucji ubezpieczeń na życie z UFK mogą zachwiać stabilnością całego sektora finansowego. „Nowa ustawa powinna więc zapewnić odpowiedni poziom ochrony klientów, który w przyszłości pozwoliłby uniknąć podobnych zjawisk”.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz