Ubezpieczyciele będą obowiązani sprawdzać OC agentów

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 06-06-2017

W najnowszym, trzecim już po grudniowym i marcowym, projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 19 maja 2017 r., przewidziano dla zakładów ubezpieczeń nowy obowiązek. Tym razem będzie to obowiązek związany z procesem zawierania umów agencyjnych z agentami. Zakłady ubezpieczeń mają zostać obciążone weryfikacją posiadania przez agentów obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Zgodnie z art. 22 ust. 6 projektu, zakład ubezpieczeń obowiązany jest ustalić, czy przedsiębiorca, z którym zamierza zawrzeć umowę agencyjną, nie zawarł uprzednio umowy agencyjnej z innym zakładem ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub czy nie został wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające jako wykonujący działalność agencyjną w imieniu lub na rzecz dwóch zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie tego samego działu ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W przypadku ustalenia, że występuje jedna z tych okoliczności, zawarcie umowy agencyjnej będzie mogło nastąpić, jeżeli przy jej zawieraniu przedsiębiorca tj. agent lub agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające okaże polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub dokument potwierdzający zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej (opcja dla agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające). W przypadku, w którym zawarcie takiej umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie jest ujawnione w rejestrze agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, wniosek o wpis agenta do tego rejestru będzie musiał zawierać również wniosek o wpis danych dotyczących zawartej przez agenta umowy ubezpieczenia lub gwarancji.

Postulat włączenia do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń takiego obowiązku dla zakładów ubezpieczeń został zgłoszony przez Komisję Nadzoru Finansowego w toku konsultacji publicznych projektu Zgodnie z uzasadnieniem KNF, przepis ten w praktyce ma oznaczać tyle, że drugi zakład ubezpieczeń działający w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zobowiązany będzie do złożenia informacji dotyczącej umowy ubezpieczenia OC, chyba że zgłoszenia tego dokonał już inny zakład ubezpieczeń. Wg KNF, weryfikacja może polegać na sprawdzeniu przez zakład ubezpieczeń statusu agenta w rejestrze on-line za pośrednictwem strony internetowej KNF. Proponowane rozwiązanie uzasadnione jest faktem, że, jak wskazuje organ nadzoru, obecnie zakłady ubezpieczeń stosują praktykę polegającą na sporządzaniu wzorów oświadczeń, podpisywanych przez agentów, zgodnie z którymi agent nie działa na rzecz innego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. A zdaniem KNF, tego typu standardy postępowania sprawiają, że agenci w wielu przypadkach nie są świadomi ciążącego na nich obowiązku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, a zakłady ubezpieczeń stoją na stanowisku, że oświadczenie agenta zwalnia je z odpowiedzialności z braku zawarcia przez agenta umowy ubezpieczenia OC. Wg KNF, nadzór zakładów ubezpieczeń nad agentami winien obejmować również kwestię spełniania przez agentów wymogu posiadania ubezpieczenia OC, co obecnie, wobec braku wyraźnego przepisu nakładającego na ubezpieczycieli obowiązek weryfikowania tej kwestii, nie ma miejsca i nie pozwała KNF na stosowanie jakichkolwiek sankcji wobec zakładów ubezpieczeń. KNF podkreśla, że kwestia ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia klientów, którym winien być zapewniony prosty i efektywny sposób zaspokojenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem agenta.

Nowy obowiązek nasuwa liczne pytania, w tym o jego praktyczne zastosowanie i sankcje dla zakładów ubezpieczeń za ewentualne uchybienia w tym zakresie. Jak wskazuje KNF, obowiązek ten winien być elementem nadzoru zakładów ubezpieczeń nad agentami, na podstawie art. 28 projektu. Należy chyba także rozumieć, że z kolei organ nadzoru będzie w tym zakresie nadzorował i kontrolował zakłady ubezpieczeń w oparciu o zasady określone w art. 64 ust. 1 pkt 1) oraz 71 i nast. projektu.

Więcej informacji na ten temat już 22 czerwca 2017 r. podczas szkolenia: „USTAWA O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ NA FINISZU – tylko aspekty praktyczne”. Szczegóły pod linkiem.

Jednocześnie, przypominamy o możliwości zgłaszania zagadnień (), które chcieliby Państwo przedyskutować podczas tego szkolenia.

wstecz