Ubezpieczyciel odmówił realizacji roszczenia. RPO składa skargę nadzwyczajną

Dodano: 21-09-2020
Publikator: ​Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. RPO stanął po stronie klienta, któremu ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

W rozpoznawanej sprawie powód uległ wypadkowi w pracy. W wyniku zdarzenia kilkakrotnie był hospitalizowany, ostatecznie doszło do amputacji nogi. Mężczyzna otrzymał orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Szkoda została zgłoszona do zakładu ubezpieczeń, w którym posiadał umowę ubezpieczenia od ryzyka utraty dochodu. Była ona związana z umową kredytu hipotecznego. Spółka jednak odmówiła realizacji świadczenia. Wskazała, że, jak zawarto w OWU, żadne z orzeczeń lekarskich nie zostało wydane jednorazowo na okres powyżej 2 lat.

Powód skierował sprawę do sądu. Ten jednak oddalił powództwo. SO uznał, że nie doszło do spełnienia warunku powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W ocenie sądu wolą stron była ochrona kredytobiorcy zawężona do sytuacji, w której jednorazowe orzeczenie określa niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji na okres powyżej 2 lat. A skoro powód zgodził się na takie ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, to odszkodowanie mu się nie należy.

Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że sąd rozpoznając sprawę niewłaściwie zastosował prawo, w tym złamał standardy konstytucyjne ochrony słabszego uczestnika obrotu gospodarczego i postąpił niezgodnie z prawem unijnym.

Zdaniem RF, w pierwszej kolejności sąd powinien był zbadać abuzywność spornej klauzuli z warunków ubezpieczenia. „Przepisy Kodeksu cywilnego mają bowiem na celu ochronę słabszej strony umowy, gdy profesjonalna strona posługuje się w praktyce zawodowej gotowymi wzorcami umownymi. Obowiązek zbadania abuzywności klauzuli aktualizuje się zaś z chwilą powstania sporu między przedsiębiorcą a konsumentem. Nie jest do tego potrzebna inicjatywa konsumenta – sąd bada to z urzędu”, uważa RPO.

Rzecznik wniósł, by SN rozstrzygnął spór merytorycznie i zasądził na rzecz poszkodowanego żądaną kwotę.

wstecz