TSUE a zasada równoważności w zdrowiu publicznym

Autor: Magdalena Maksimiuk

Dodano: 12-12-2018

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 25 października 2018 r. (sprawa C-413/17) wypowiedział się na temat zasady proporcjonalności i dopuszczenia równoważności w obszarze zdrowia publicznego.

TSUE uznał, że praktyka stosowania zasady proporcjonalności w zamówieniach publicznych na gruncie zdrowia publicznego może być różna w każdym państwie członkowskim. Zdaniem Trybunału to każde państwo członkowskie może podjąć decyzję, na jakim poziomie chce zapewnić ochronę pacjentów, ale też ma swobodę w zakresie sposobu osiągnięcia oczekiwanych efektów leczenia.

Zamawiający organizując przetargi na przykład na dostawy leków czy urządzeń diagnostycznych i opisując przedmiot zamówienia, może wskazać na konkretne rozwiązania lub na konkretny produkt, jeżeli dzięki temu osiągnie zakładany rezultat.

Trybunał podkreślił, że gdy zamawiający opisują przedmiot zamówienia wskazując konkretny lek czy urządzenie, muszą tylko dodać słowa „lub równoważny”, żeby taki opis był zgodny z przepisami dyrektywy, a więc proporcjonalny i zgodny z zasadą zachowania uczciwej konkurencji.

Biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo TSUE, to wykonawcy powinni rozważyć czy oferowany przez nich produkt jest równoważny z opisem przedmiotu zamówienia. To oni powinni podjąć decyzję czy wziąć udział w postępowaniu, a więc czy potrafią wykazać równoważność oferowanego produktu z produktem referencyjnym. Po stronie zamawiających znajduje się natomiast ostateczna ocena, czy wykonawca wykazał spełnianie wszystkich wymagań i czy oferowany przez niego produkt jest rzeczywiście równoważny.

Źródło: wyrok TSUE z dnia 25 października 2018 r. w sprawie C-413/17

wstecz