Trybunał Sprawiedliwości UE o nieuczciwych warunkach ubezpieczenia

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 07-08-2015
Kategorie :

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie C-96/14 orzekł, że nie można wymagać od konsumenta podczas zawierania umów powiązanych tej samej ostrożności co do zakresu ryzyka ubezpieczeniowego pokrywanego przez tę samą umowę, jak w przypadku, gdyby zawierał on w sposób odrębny umowę kredytu i umowę ubezpieczenia jego spłaty. 

Wyrok TSUE jest odpowiedzią na pytanie prejudycjalne francuskiego sądu okręgowego, który powziął wątpliwość podczas rozpoznawania sporu pomiędzy kredytobiorcą Jean-Claude van Hove a  zakładem ubezpieczeń CNP Assurances SA. Kredytobiorca podnosił nieuczciwy charakter warunku umownego zawartego w umowie ubezpieczenia grupowego, do której przystąpił on przy zawieraniu dwóch umów kredytowych na zakup nieruchomości, zawierającego definicję całkowitej niezdolności do pracy do celów przejęcia przez ubezpieczyciela zobowiązań do spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Pliki do pobrania

wstecz