Stanowisko PIU ws. uwzględnienia ryzyka klimatu w ubezpieczeniach majątkowych

Dodano: 09-03-2021
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń wzięła udział w konsultacjach dot. dokumentu EIOPA ws. uwzględnienia ryzyka zmian klimatycznych w underwritingu i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie.

EIOPA poruszyła temat wpływu zmian klimatycznych na ryzyko ubezpieczeniowe. Wzięła pod uwagę zarówno dostępność odpowiednich produktów ubezpieczeniowych, jak i kwestie szacowania w nich ryzyka, a tym samym proponowaną wysokość składek. PIU odniosła się do proponowanych przez EIOPA rozwiązań.

Po pierwsze Izba wskazała, że w tego typu produktach wymagana jest wspólna strategia zarządzania ryzykiem zmiany klimatu, obejmująca zaangażowanie ze strony władz państwa, samorządu i sektora prywatnego. PIU nie zgadza się, aby szacowanie ryzyka nie odnosiło się wyłącznie do aktywów własnych. Ponadto, Izba zwróciła też uwagę, że ubezpieczyciele nie są w stanie objąć ochroną wszystkich skutków, jakie mogą wywołać zmiany klimatyczne. Podniosła, że towarzystwa nie ubezpieczają zmian klimatu per se ale skutki zjawisk atmosferycznych (powodzie, gradobicia itp.), które w ostatnim czasie są coraz częstsze i dotkliwsze.

PIU sprzeciwia się także propozycji EIOPA, zakładającej wydłużenie umów ubezpieczenia do 3-5 lat. Jak argumentuje Izba, to rozwiązania osłabiło konkurencyjność – klienci rzadziej chociażby zmienialiby swego ubezpieczyciela, a ich ryzyko byłoby mniej precyzyjnie oszacowane.

Polska organizacja jest też za pozostawieniem dotychczasowego rozwiązania, zgodnie z którym ryzyko szacowane jest na podstawie danych historycznych, a nie jak proponuje EIOPA – przyszłych możliwych zmian klimatu. Zdaniem PIU, trendy powinny być uwzględniane nie w underwritingu i pricingi, a w analizach scenariuszowych, w tym testowaniu odporności bieżącego modelu biznesowego na przyszłe zmiany klimatu. PIU wskazała też, że pomimo licznych badań wciąż nie ma żadnych wiarygodnych i spójnych modeli prognostycznych, na których mogłyby opierać się szacunki ryzyka.

„Bez niezbędnych środków dostosowawczych i spójnej strategii zarządzania ryzykiem klimatycznym, które powinny leżeć w gestii władz publicznych, ubezpieczyciele mogą działać jedynie w ramach podstawowych zasad ubezpieczenia i ram regulacyjnych. Te zaś wymagają, aby składka ubezpieczeniowa odpowiednio odzwierciedlała ryzyko, które jest ubezpieczane. Proponowane przez EIOPA zróżnicowanie może ograniczać solidarność między grupami wysokiego i niższego ryzyka. Ponadto propozycje EIOPA prowadziłyby do nieprzystępnych cenowo składek dla niektórych grup ryzyka, a w konsekwencji nawet do wykluczenia”, wyjaśniła PIU, wyliczając przy tym już liczne zasługi branży ubezpieczeniowej dla zmniejszenia zmian klimatycznych i skutków anomalii pogodowych:

„Ubezpieczyciele głównie przyczyniają się do łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu poprzez cechy swoich produktów i usługi dodatkowe. Wspierają ubezpieczających na etapie przed zawarciem umowy w zakresie właściwego zarządzania ryzykiem, odpowiedzialności za środowisko, zrównoważonego budownictwa, redukcji emisji CO2, izolacji cieplnej i innych ważnych sprawach dotyczących środowiska”.

wstecz