Rzecznik Praw Pacjentów wytoczył kolejne powództwo przeciwko placówce medycznej

Dodano: 25-03-2019
Publikator: Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta aktywnie korzysta ze swoich uprawnień pozwalających na wzięcie udziału w postępowaniach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta. Prawo pozwala mu z urzędu lub na wniosek strony żądać wszczęcia postępowania lub brać udział w już toczącym się postępowaniu. Działa wówczas na prawach przysługujących prokuratorowi. Prawo to przysługuje, gdy strona poszkodowana sama nie jest w stanie skutecznie dochodzić przysługujących jej roszczeń lub istnieje konieczność rozstrzygnięcia istotnego zagadnienia prawnego albo sprawa ma charakter precedensowy, a jej wynik może mieć duże znaczenie dla praw i interesów ogółu pacjentów.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz