Rzecznik Finansowy przygotował wzór sprawozdania dotyczącego rozpatrywania reklamacji

Dodano: 03-01-2017
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy opublikował na swojej stronie internetowej wzór sprawozdania dotyczącego rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień na drogę postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z wolą klientów.

Podmioty rynku finansowego, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348), zobowiązane są do przekazywania Rzecznikowi Finansowemu ww. sprawozdania. Wśród szczegółowych danych w sprawozdaniu muszą być zawarte informacje dotyczące: liczby reklamacji; uznanych i nieuwzględnionych roszczeń, wynikających z wniesionych reklamacji; wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach i kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów w okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie musi być dostarczone corocznie, w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego, tj. 15 lutego 2017 r.

Ustawa jako podmiot rynku finansowego określa m.in. krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń i oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, fundusz emerytalny i towarzystwo emerytalne, towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusz inwestycyjny, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

W związku z powyższym obowiązkiem Rzecznik Finansowy prosi o wypełnienie sprawozdania zgodnie z opublikowanym wzorem oraz podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu. Sprawozdanie ma być przekazane w formie pisemnej na adres Biura Rzecznika Finansowego (Al. Jerozolimskie 87; 02-001 Warszawa), z dopiskiem „Sprawozdanie_dotyczy podmiotów rynku bankowo-kapitałowego", w terminie do dnia 15 lutego 2017 r.

Sprawozdanie jest dostępne na stronie Biura Rzecznika Finansowego, pod adresem:
https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Sprawozdanie_dla_podmiotow_rynku_bankowo__kapitalowego_za_rok_2016__22491

wstecz