Rząd opowiedział się za wzmocnieniem nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową

Dodano: 29-12-2020

W dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Dostosowuje on polskie przepisy do unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs).

Projekt ma na celu dokonanie zmian związanych z wejściem w życie unijnych przepisów dot. funkcjonowania Europejskich Urzędów Nadzoru, tj.: Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

W zakresie nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, projekt zakłada wzmocnienie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną. W tym celu wprowadzono mechanizmy wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państw członkowskich i EIOPA, m.in. poprzez ustanawiane przez właściwe organy nadzorcze albo EIOPA platformy współpracy.

W projekcie zapewniono także nieprzerwane wykonywanie przez zakłady ubezpieczeń – mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltarze – trwających umów ubezpieczenia oraz ciągłość ochrony ubezpieczeniowej po 1 stycznia 2021 r. aż do dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów.

Projekt ma też na celu poprawę ochrony konsumentów. Na dostawców usług płatniczych zostanie nałożony obowiązek udostępniania konsumentom broszury, sporządzonej przez Komisję Europejską, o przysługujących im prawach.

Zmianie uległy przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji. Zgody na ich działalność będzie w większości udzielać Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, a nie krajowe organy nadzoru, jak ma miejsce aktualnie. Krajowemu nadzorowi nadal będą podlegać dostawcy, których działalność nie będzie istotna dla unijnego rynku.

Wprowadzono zmiany związane z funkcjonowaniem spółek publicznych, które mają obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje w sytuacji wycofania spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych lub NewConnect.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkami.

wstecz