RPP pyta Sąd Najwyższy o obciążanie kosztami procesu, gdy roszczenie zostało uznane w części

Dodano: 29-04-2019
Publikator: Rzecznik Praw Pacjenta
Kategorie :

Rzecznik Praw Pacjenta skierował do Sądu Najwyższego wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w kwestii obciążania kosztami procesu, gdy sąd uznał jedynie częściowe żądanie powoda.  

Jak zauważa RPP we wniosku, w aktualnym orzecznictwie sądów istnieją rozbieżności co do interpretacji przepisu art. 100 kpc w sprawach o przyznanie zadośćuczynienia. Przepis ten reguluje, że w razie częściowego uwzględnienia żądań powoda, koszty procesowe będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd jednak może nałożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli strona przeciwna uległa tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej jej sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

Rzecznik wskazał we wniosku, że problem ten dotyka m.in. pacjentów, którzy dochodzą zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu wyrządzenia szkody na osobie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub naruszenia przez ten podmiot praw pacjenta.

– W uzasadnieniu wniosku przedstawiamy ponad 20 orzeczeń sądów z ostatnich lat, wskazując na przesłankę rozbieżności w wykładni przepisów prawa. Zwracamy też uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd przyznaje „odpowiednie” zadośćuczynienie, które jest uzależnione od oceny sądu. Skoro określenie należnego uprawnionemu zadośćuczynienia zależy od oceny sądu, może on odstąpić od wzajemnego zniesienia kosztów lub ich stosunkowego rozdzielenia, przyznając koszty tej stronie, która wygrała proces co do zasady, chyba że zadośćuczynienie było dochodzone w kwocie rażąco wygórowanej – mówi Tomasz Młynarski z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

W związku z tym, Rzecznik Praw Pacjenta skierował do Sądu Najwyższego następujące pytanie prawne: „Czy w razie częściowego uwzględnienia żądania w przedmiocie zadośćuczynienia pieniężnego (np. z tytułu naruszenia prawa pacjenta, dochodzonego w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.) sąd może włożyć na pozwanego obowiązek zwrotu wszystkich kosztów procesu na podstawie art. 100 zdanie drugie Kodeksu postępowania cywilnego, jako że określenie sumy należnej powodowi zależy od oceny sądu?”

Wniosek Rzecznika Praw Pacjenta do Sądu Najwyższego jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

Tagi: koszt
wstecz