Rozporządzenie SFDR – nowe przepisy w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze finansowym

Autor: Magdalena Mirgos 

Dodano: 22-03-2021

10 marca 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: Rozporządzenie SFDR) ma na celu osiągnięcie większej przejrzystości w odniesieniu do sposobu analizowania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, które występują w ramach działalności prowadzonej przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych.

Rozporządzenie SFDR ma zastosowanie do produktów inwestycyjnych oraz usług doradztwa i zarządzania portfelem, a także reguluje obowiązki informacyjne podmiotów zobowiązanych. Przez podmioty zobowiązane należy rozumieć:

  • po pierwsze podmioty rynku finansowego. Są to m.in. zakłady ubezpieczeń, które oferują ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne, firmy inwestycyjne, które świadczą usługi zarządzania portfelem, czy twórców produktów emerytalnych.
  • po drugie doradców finansowych, do których należą m.in. pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy świadczą usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń, które świadczą usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, czy instytucje kredytowe, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego.

Głównym obowiązkiem, jaki nałożony został na powyższe podmioty, jest ujawnienie na ich stronach internetowych informacji na temat strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Adresatem tych informacji są natomiast klienci, w szczególności ci będący nabywcami produktów i usług inwestycyjnych.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia SFDR na stronie internetowej uczestnika rynku finansowego, bądź doradcy finansowego, ujawnione mają zostać informacje dotyczące:

  • strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych (w przypadku doradców finansowych w ramach świadczonych przez nich usługach doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego)
  • tego, czy biorą pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju; 
  • polityki wynagrodzeń, w zakresie uwzględnienia w niej informacji o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, uczestnik rynku finansowego może tworzyć również produkty dedykowane kwestiom czynników ESG, które skierowane będą do klientów, którzy chcą inwestować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Przez czynniki ESG należy rozumieć, iż podejmując decyzje inwestycyjne uczestnik rynku finansowego będzie uwzględniał takie elementy, jak kwestie środowiskowe (Environmental), społeczne (Social) oraz dotyczące ładu korporacyjnego (corporate; Governance). Rozporządzenie SFDR reguluje wobec tego obowiązki informacyjne, które uczestnik rynku finansowego musi wypełnić w przypadku, gdy oferuje: 

  • tzw. produkty „dark green” – czyli produkty finansowe mające na celu zrównoważone inwestycje (art. 9 Rozporządzenia SFDR), lub
  • tzw. produkty „light green” promujące, między innymi, aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty (art. 8 Rozporządzenia SFDR). 

Rekomendacje CZTR:

Podmiotom obowiązanym, które podlegają obowiązkom informacyjnym nałożonym przez Rozporządzenie SFDR, rekomendujemy weryfikację, czy dokonane ujawnienia odpowiadają wymogom określonym w Rozporządzeniu.

wstecz