Rola likwidatorów szkód w ubezpieczeniach

Autor: Agata Kwaśniewska

Dodano: 22-10-2019

Zarówno w praktyce ubezpieczeniowej, jak i w doktrynie prawa powszechne jest stosowanie pojęcia „likwidacji szkód ubezpieczeniowych”, jednak nie zostało ono jednoznacznie określone w żadnym akcie prawnym. W ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej sformułowanie to w kontekście likwidacji szkód ubezpieczeniowych pojawia się jedynie raz – w art. 27 ust. 6 – i nie zostaje nigdzie zdefiniowane. Pojęcie likwidacji szkód ubezpieczeniowych nie występuje także w obowiązującym k.c. W doktrynie określenie to jest definiowane zazwyczaj jako ogół czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zajęcia przez zakład ubezpieczeń stanowiska w sprawie roszczenia zgłoszonego przez uprawnioną osobę (S. Reps, Wpływ postępowania karnego na postępowanie likwidacyjne zakładów ubezpieczeń, „Prawo Asekuracyjne” 2003, nr 4, s. 22). Z przytoczonej definicji wynika, iż likwidację szkód ubezpieczeniowych należy identyfikować z cywilnoprawnym przyjęciem lub odmową przyjęcia odpowiedzialności za zgłoszone roszczenie.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz