RF zaproponował odpowiedź na pytania prejudycjalne dot. definicji konsumenta

Dodano: 28-01-2021
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy przesłał do TSUE swoje stanowisko w sprawie przeciwko banku, z którym powód zawarł umowę kredytu w obcej walucie. Sąd Rejonowy w Warszawie, rozpoznając sprawę, nabrał wątpliwości co do interpretacji definicji konsumenta zawartej w unijnych przepisach. Dlatego zwrócił się do TSUE o dokonanie wykładni. Swoje stanowisko w tej sprawie właśnie przedstawił RF.

– Postanowiłem przychylić się do wniosku klienta o przystąpienie do sprawy. Pokazuje ona jak ważne jest zrównoważenie sił w sporze między klientem a bankiem, wspieranym przez organizację branżową. Dodatkowo stanowisko TSUE wyrażone w tej sprawie będzie istotne dla pozostałych „frankowiczów” będących w sporze z bankami, jak również dla wszystkich klientów rynku finansowo-kapitałowego. Określenie statusu konsumenta jest sprawą fundamentalną – tłumaczy Rzecznik Finansowy.

W rozpoznawanej sprawie, powód odmówił zapoznania się z umową i zrozumienia wszystkich jej zapisów przed jej zawarciem. Jak uznaje bank i ZBP, który przyłączył się do sprawy, w związku z powyższym powód nie powinien mieć statusu konsumenta w rozumieniu dyrektywy Rady 93/13 z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Właśnie o zakres ochrony konsumenckiej wynikającej z tej dyrektywy zapytał się polski sąd Luksemburga. Chciał dowiedzieć się, czy ta ochrona przysługuje każdemu konsumentowi, czy też tylko właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu przeciętnemu konsumentowi.

Stanowisko w tej sprawie przedstawił RF. Przypomniał w nim, że dyrektywa ma na celu ochronę konsumenta przed działaniami przedsiębiorców nadużywających pozycji rynkowej poprzez narzucenie nieuczciwych postanowień umownych, zarówno na etapie nawiązywania relacji kontraktowej, jak i wykonywania zobowiązań przez obydwie strony umowy. Poza tym RF uważa, że to na banku, jako profesjonalnym uczestniku rynku, ciąży obowiązek poinformowania konsumenta postanowieniach umowy tak aby konsument był w stanie ocenić jej skutki, np. wzrost kursu waluty obcej.

Rzecznik zaproponował, aby Trybunał udzielił następującej odpowiedzi: „art. 2 lit. b), art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz jej motywy 11, 16 i 20 należy interpretować tak, że ochrona konsumencka przyznana przez tę dyrektywę przysługuje każdemu konsumentowi będącemu osobą fizyczną, która w umowach objętych zakresem tej dyrektywy działa w celach niezwiązanych ze swoją działalnością gospodarczą i zawodową”.

Wniosek SR oraz stanowisko Rzecznika są dostępne do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

wstecz