RF wzywa ubezpieczycieli do zaniechania nieuczciwych praktyk przy wycenie kosztów naprawy aut

Dodano: 17-08-2020
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy skierował do czterech zakładów ubezpieczeń pisma, w których wzywa ich do zaprzestania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie szacowania wysokości odszkodowań z umów AC i stosowania różnych kryteriów do wyceny szkody całkowitej i szkody częściowej. Spółki mają czas do końca sierpnia na dostosowanie się do apelu RF. Po upływie tego okresu Rzecznik zapowiedział występowanie z powództwami.

Inicjatywa Rzecznika stanowi odpowiedź na wzrost liczby skarg od klientów towarzystw ubezpieczeń. W toku postępowań eksperci z Biura RF stwierdzili stosowanie niejednolitych kryteriów przy ustalaniu odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia AC. Kryteria te zależne są od tego czy w ubezpieczonym pojeździe doszło do szkody częściowej, czy do szkody całkowitej. Jak uznano, w przypadku szkody częściowej koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na jak najniższym poziomie, zaś przy wycenie na potrzeby szkody całkowitej – pod uwagę brane są najdroższe rozwiązania. Rozwiązanie to kwestionuje RF. Uważa, że są one przejawem nieuczciwej praktyki rynkowej.

„Dysproporcje w  ustalaniu kosztów naprawy pojazdu w praktyce prowadzą do nadmiernego uprzywilejowania ubezpieczyciela kosztem praw konsumentów. W każdym przypadku bowiem, ubezpieczyciel ma możliwość ustalenia kosztów naprawy na najwyższym poziomie, tak by w jak największej liczbie spraw kwalifikować szkodę jako całkowitą. Jeżeli tego rodzaju działanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, to ubezpieczyciel sięga po rozwiązanie, które pozwala mu na ustalenie również niskiego odszkodowania na naprawę. Rozwiązanie to jest więc wyłącznie korzystne dla niego pod względem ekonomicznym, mimo że szkoda nadal jest częściowa, a uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy”, podano w komunikacie RF.

– W konsekwencji nieuczciwej praktyki konsument zamiast skorzystać z przysługującego mu prawa do świadczenia na naprawę pojazdu, zmuszany jest do zbycia pozostałości auta albo do naprawienia samochodu z własnych pieniędzy, w części nieskompensowanej odszkodowaniem, bardzo często przy użyciu części używanych albo pochodzących z nielegalnego obrotu. W takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo naprawy wątpliwej jakości, w tym także pod względem bezpieczeństwa. Taka praktyka jest działaniem wprowadzającym w błąd, a tym samym naruszone zostaje prawo konsumenta do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej zasadności naprawy pojazdu  – podkreśla Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. I przypomina, że praktyka ta jest niezgodna z wytycznymi KNF dot. likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Zdaniem RF, przy określaniu kosztów naprawy pojazdu powinno kierować się obiektywnymi kryteriami wyboru i stosować je w sposób jednolity, bez względu na zakres zniszczeń w pojeździe.

wstecz