RF: wzór sprawozdania podmiotów rynku finansowego dot. rozpatrywania reklamacji

Dodano: 21-12-2017

Rzecznik Finansowy opublikował na swojej stronie formularz „Sprawozdanie podmiotu rynku finansowego za okres styczeń – grudzień 2017 składane Rzecznikowi Finansowemu”.

Złożenie formularza Rzecznikowi Finansowemu stanowi ustawowy obowiązek podmiotów rynku finansowego zgodnie z art. 33 Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Przepis ten nakłada na podmioty rynku finansowego coroczne przekazywanie do RF w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego, sprawozdania dotyczącego rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień klientów na drogę postępowania sądowego z powodu nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z ich wolą. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o liczbie reklamacji, uznanych i nieuwzględnionych roszczeń, wynikających z wniesionych reklamacji oraz o wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach i kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów w okresie sprawozdawczym.

Podmioty mają obowiązek przesłania formularza  drogą elektroniczną do dnia 15 lutego 2018 r. na adres: (podmioty rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego) lub   (podmioty rynku bankowo-kapitałowego).

Przy okazji RF przypomina definicje reklamacji i skargi. Reklamacja stanowi wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient (osoba fizyczna) zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego. Skargą natomiast jest każde wystąpienie klienta, w tym również reklamacja, kierowane do instytucji finansowej odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez instytucję finansową lub wykonywanej przez tę instytucję działalności. Skarga jest, zatem, szerszym pojęciem i dotyczy zastrzeżeń do każdej aktywności podmiotu, nie tylko do świadczonych usług i nie tylko od osób fizycznych.

Wzór formularza znajduje się w „Pełnej publikacji” lub na stronie Rzecznika Finansowego.    

Pliki do pobrania

wstecz