RF prosi o przekazanie informacji dotyczących liczby skarg na działalność zakładu ubezpieczeń

Dodano: 15-05-2017
Publikator: Rzecznik Finansowy

Na stronie internetowej Rzecznika Finansowego opublikowana została informacja dla zakładów ubezpieczeń w sprawie przekazywania informacji na temat skarg na działalność zakładu ubezpieczeń.

Zgodnie z art. 336 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu ubezpieczeń obejmuje również informacje dotyczące skarg na działalność zakładu ubezpieczeń oraz sporów sądowych z udziałem zakładu ubezpieczeń. Informacje dotyczące skarg zakład ubezpieczeń przekazuje również Rzecznikowi Finansowemu. Rzecznik Finansowy ma obowiązek ujawnić te informacje.

Minister Finansów w Rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz.U. 2016 poz. 634 ze zm.), określił szczegółowy zakres, częstotliwość, formę i sposób sporządzania dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego oraz termin jego przedstawiania organowi nadzoru, uwzględniając informacje mające wpływ na ocenę sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji. W związku z tym, Rzecznik Finansowy zwrócił się z prośbą o przekazywanie informacji dotyczących liczby skarg na działalność zakładu ubezpieczeń w poszczególnych okresach sprawozdawczych w 2017 r.

„Dla ujednolicenia i udogodnienia przekazywania danych związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością, poniżej zamieszczamy wzór sprawozdania. Informacje dotyczące skarg proszę kierować drogą mailową na adres:  lub Biura Rzecznika Finansowego za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź innego operatora” - podaje Rzecznik Finansowy.

Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie Biura Rzecznika Finansowego, pod adresem:

http://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Informacja_dla_zakladow_ubezpieczen_w_sprawie_przekazywania_informacji_na_temat_skarg_na_dzialalnosc_zakladu_ubezpieczen__22578

wstecz