RF: analiza skarg konsumentów na ubezpieczenia turystyczne

Dodano: 18-06-2020
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy przygotował publikację, w której zawarł najczęściej zgłaszane do Biura skargi konsumentów dot. ubezpieczeń turystycznych. Odnoszą się one do sytuacji podróżnych po wybuchu pandemii.

Jak podaje Rzecznik, w wielu przypadkach ubezpieczyciele uwzględniali roszczenia klientów częściowo lub odmawiali wypłaty świadczeń bazując na umowach ubezpieczeniowych zawartych przed wystąpieniem epidemii. Zazwyczaj wskazywali na zawarte w OWU wyłączenie odpowiedzialności ZU w sytuacji wybuchu epidemii.

„W ramach działalności poradniczej eksperci Biura Rzecznika Finansowego podpowiadali konsumentom po pierwsze weryfikację, czy umowa ubezpieczenia przewidywała ochronę w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Jeżeli nie była ona przewidziana, a tak było w większości przypadków polis zakupionych jeszcze na początku tego roku, konsumenci mogli rozważyć wystąpienie do ubezpieczyciela, aby rozpatrzył roszczenie w wyjątkowy sposób, z uwagi na zaistniałą sytuację i kryzys epidemiologiczny”, podano w publikacji.

– Doświadczenie pokazuje, że w niektórych przypadkach ubezpieczyciele, kierując się zasadami współżycia społecznego – pomimo, iż zdarzenie jest poza ochroną ubezpieczeniową – przyznają jednak świadczenie w drodze tzw. kulancji ubezpieczeniowej, czyli wyjątkowo – z uwagi na okoliczności sprawy i trudny stan w jakim się znaleźliśmy. Musimy jednak pamiętać, że nie jest to obowiązek firmy ubezpieczeniowej, dlatego zrozumienie sprawy powinno być obustronne – wyjaśnił Rzecznik Finansowy.

Kolejnym zgłaszanym problemem do Biura RF była odmowa świadczenia w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu objawów choroby. Ubezpieczyciele wyłączali swoją ochronę tłumacząc, że, zgodnie z OWU, odszkodowanie przysługuje jedynie, gdy ubezpieczony trafił do szpitala. „W takich przypadkach Rzecznik Finansowy sugerował osobom ubezpieczonym, aby złożyły reklamację ze wskazaniem objawów oraz powołaniem się na panującą obecnie sytuację w szpitalach, które w uzasadnionych przypadkach odmawiały hospitalizacji i kierowały zakażonych na kwarantannę domową”, czytamy w artykule RF.

 – Trzecią identyfikowaną przez nas sytuacją w ramach działalności poradniczej jest kwestia zwrotu składki za zawarte, a niewykorzystane ubezpieczenie turystyczne. Pojawiają się bowiem sytuacje, gdy ubezpieczyciele odmawiają zwrotu składki za niewykorzystane ubezpieczenie na skutek obostrzeń związanych z pandemią. W takich sytuacjach, jako podstawę do odzyskania składki przywołujemy art. 806 § 1 kodeksu cywilnego zgodnie z którym umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe. Wskazujemy, iż na tej podstawie można próbować dochodzić zwrotu całości składki z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji - zaznacza dr hab. Mariusz Golecki.

Jednak, jak zauważa Rzecznik, ubezpieczyciele zaczęli dostosowywać zakres oraz warunki umów do panującej sytuacji, związanej ze stanem epidemii.

wstecz