Pytania prawne dot. ubezpieczeń na życie z UFK i ubezpieczeń OC

Dodano: 21-10-2019
Publikator: Sąd Najwyższy

Do Sądu Najwyższego wpłynęły pytania prawne z zakresu prawa ubezpieczeniowego o następującej treści:.

  • 1. Czy postanowienie ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi przewidujące, iż kwota wartości polisy przeznaczona do wypłaty w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia na skutek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego podlega pomniejszeniu o należną opłatę likwidacyjną, stanowi postanowienie określające główne świadczenie stron umowy w rozumieniu art. 385[1] § 1 zd. drugie kodeksu cywilnego?
    2. Czy w przypadku, gdy w toku trwania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ubezpieczyciel w drodze jednostronnej czynności prawnej stanowiącej wykonanie porozumienia zawartego z Prezesem Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji obniżył wysokość opłaty likwidacyjnej, o której mowa w punkcie 2 postanowienia, przedmiotem oceny sądu z punktu widzenia zastosowania art. 385[1] kodeksu cywilnego jest postanowienie ogólnych warunków ubezpieczenia określającej wysokość opłaty likwidacyjnej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia czy też wynikającej ze zmiany dokonanej przez ubezpieczyciela? ? (sygn. akt III CZP 74/19)
  • Czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela konsumentowi - ubezpieczającemu na podstawie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w związku z rozwiązaniem umowy przez ubezpieczającego przed upływem terminu, na który umowa została zawarta (tj. przed upływem okresu ubezpieczenia), które w umowie nosi miano świadczenia wykupu i które stanowi określony w umowie procent środków zgromadzonych przez ubezpieczającego na prowadzonym dla niego rachunku, jest świadczeniem głównym umowy w rozumieniu art. 385 (1) § 1 zdanie drugie k.c.? ? (sygn. akt III CZP 75/19)
  • Czy zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia objętego ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przerwało na podstawie art. 819 § 4 k.c. bieg przedawnienia w stosunku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, odpowiedzialnego za ubezpieczyciela sprawcy w ramach zadań określonych w art. 51 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.1996.11.62 tj. ze zm.), co do roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym wcześniej przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zgłoszonego zdarzenia? (sygn. akt III CZP 76/19)

Wszystkie zapytania rozpatrzy SN składu 3 sędziów.

wstecz