Przeniesienia kosztów ubezpieczenia na leasingobiorcę z podatkiem VAT

Dodano: 13-06-2016
Publikator: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPP1/4512-1132/15-4/A
Kategorie :

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z dnia 9 lutego 2016 r. (nr IPPP1/4512-1132/15-4/AŻ) stwierdził, że usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne dla celów opodatkowania podatkiem VAT.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność polegającą m.in. na udzielaniu finansowania w formie umów leasingu nieruchomości. W ramach prowadzonej działalności w 2015 roku Spółka zawarła z innym podmiotem („Korzystającym”) umowy leasingu nieruchomości gruntu i budynku („PL”). Na gruncie podatkowym zawarte przez Wnioskodawcę umowy leasingu stanowią leasing finansowy zgodnie z art. 17f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 nr 21 poz. 86).

Zgodnie z warunkami zawartych umów leasingu, Korzystający ma obowiązek ponieść koszty ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu, co chroni Korzystającego przed ponoszeniem kosztów napraw i likwidacji szkód powstałych w PL, bądź utraty. Spółka zawiera umowę ubezpieczenia PL z zakładem ubezpieczeniowym. Zgodnie z warunkami zawieranych umów leasingu, Spółka ponosi koszty usług ubezpieczeniowych, a następnie poniesionymi kosztami obciąża Korzystającego. Spółka wystawia na rzecz Korzystającego jedną dodatkową fakturę na całość rocznych kosztów ubezpieczenia, odrębnie od faktur dokumentujących należne na rzecz Spółki raty leasingowe.

W związku z powyższym spółka zwróciła się do Dyrektora Izba Skarbowej o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy przeniesienie kosztów ubezpieczenia na leasingobiorcę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w świetle obowiązujących przepisów...
  2. Czy Spółka może wystawić fakturę VAT za naliczone koszty ubezpieczenia, jako dodatkową opłatę zgodnie z umową leasingu finansowego bez konieczności korygowania faktury VAT dokumentującej dostawę towarów...

W przypadku drugiego zapytania, spółka stwierdziła, że wyczerpała wszystkie znamiona art. 17f i dlatego też korekta nie może dotyczyć ceny nabycia tylko jest dodatkową opłatą. Skorygowanie ceny nabycia będzie sprzeczne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka również uważała, iż nie spełnia warunków art. 106j ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, związku z czym nie może dokonać korekty faktury pierwotnej, tylko może wystawić fakturę na dodatkową opłatę zgodnie z umową leasingu.

Zdaniem Spółki, W związku z powyższym, przeniesienie na Korzystającego ciężaru ubezpieczenia nieruchomości jako PL, które nie wpływa bezpośrednio na zapłatę uzyskaną z tytułu dostawy nieruchomości, powinno być opodatkowane według obowiązującej stawki podatku VAT. Jednocześnie w związku z tym że ubezpieczenie PL jest opłatą dodatkową, Finansujący nie ma obowiązku korekty faktury dokumentującej dostawę. Zgodnie z zapisami umowy leasingu Korzystający pokryje koszt ubezpieczenia na podstawie odrębnej faktury wystawionej przez Finansującego.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: podatek, leasing
wstecz