Projekt rozporządzania MF ws. egzaminu dla pośredników ubezpieczeniowych

Dodano: 07-06-2018

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji z dnia 29 maja 2018 r.

Konieczność wydania rozporządzenia reguluje przepis art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Rozporządzenie rozszerza zakres podmiotowy obecnie obowiązującego aktu prawnego z dnia 14 października 2014 r. o osoby ubiegające się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji.

Projekt rozporządzenia 2 określa zakres obowiązujących tematów egzaminu. W przypadku egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych proponuje się zachowanie jego formuły uregulowanej rozporządzeniem z 2014 r. Proponuje się zatem, aby egzamin dla takich osób obejmował zagadnienia ogólne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych (składające się z 6 bloków tematycznych), zagadnienia ogólne właściwe dla działu I i działu II (składające się z 2 bloków tematycznych) oraz zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego mają być wykonywane czynności agencyjne albo czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń (składające się z 3 bloków tematycznych).

W przypadku osób ubiegających się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń proponuje się, aby egzamin miał analogiczny zakres przedmiotowy jak przewidziany dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, z wyjątkiem niektórych zagadnień dot. m.in. umowy agencyjnej.

W przypadku osób ubiegających się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji proponuje się, aby egzamin obejmował zagadnienia ogólne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (składające się z 5 bloków tematycznych) oraz zagadnienia z zakresu działalności zakładu reasekuracji, na rzecz którego mają być wykonywane czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji (składające się z 2 bloków tematycznych).

W projekcie przewiduje się możliwość przeprowadzania egzaminu w formie pisemnej lub elektronicznej. Projekt umożliwia również wspólne przeprowadzenie egzaminu przez kilka zakładów ubezpieczeń albo kilka zakładów reasekuracji. Rozporządzenie reguluje, aby termin egzaminu był ustalany przez zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji. Rozporządzeniem wydłuża się z 7 do 10 dni termin powiadamiania KNF o terminie i miejscu egzaminu oraz składzie komisji egzaminacyjnej.

Projekt określa również ilość pytań dla poszczególnych grup egzaminowanych. Proponuje się, aby test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, a także dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń składał się łącznie ze 100 pytań. Z kolei osoby ubiegające się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji będą musiały zdać test składający się z 65 (tylko 1 dział ubezpieczeń) albo 80 pytań (oba działy ubezpieczeń).

W stosunku do osób mających wykonywać czynności agencyjne u agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające proponuje się ograniczyć zakres egzaminu do wybranych zagadnień, a test składałby się z 30 pytań, obejmujących zagadnienia takie jak etyka zawodowa, sprzedaż krzyżową, konflikt interesów czy analiza wymagań i potrzeb klienta.

Proponuje się również rozszerzenie dotychczasowego zakresu egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych w bankach i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do zagadnień, dotyczących m.in. systemu ubezpieczeń w Polsce, sum i wartości ubezpieczenia, podstawowych regulacji prawnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej oraz dystrybucji ubezpieczeń, etyki zawodowej. W ich przypadku test składałby się z 80 pytań.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji.

wstecz