Prezydent podpisał ustawę dot. działalności w Polsce brytyjskich instytucji finansowych po twardym brexicie

Dodano: 01-04-2019

W dniu 28 marca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Akt prawny reguluje m.in. działalność zakładów ubezpieczeń i reasekuracji na wypadek wyjścia UK ze Wspólnoty bez zawarcia umowy.

W odniesieniu do wykonywania umów ubezpieczenia, zawartych w Polsce przed dniem wejścia w życie ustawy przez zakład ubezpieczeń z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego do:

  • dnia wygaśnięcia tych umów;
  • przeniesienia portfela ubezpieczeń na rzecz krajowego zakładu ubezpieczeń lub zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkowskim UE mogącego wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski;
  • uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP i przeniesienia portfela ubezpieczeń – nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy w przypadku ubezpieczeń na życie lub 12 miesięcy w przypadku ubezpieczeń majątkowych.

Jednak zakład ubezpieczeń nie może jednak zawierać nowych umów ubezpieczenia; przedłużać zawartych umów ubezpieczenia; obejmować ochroną nowych ryzyk; podwyższać sum ubezpieczenia; dokonywać zmian zwiększających odpowiedzialność ZU.

Do wykonywania działalności reasekuracyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonywania działalności reasekuracyjnej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji z innego państwa członkowskiego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z ustawą, nadzór nad tymi podmiotami sprawuje KNF. W ramach nadzoru KNF przysługują uprawnienia nadzorcze określone ustawowo. W celu niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia wystąpieniu nieprawidłowości, w pilnych przypadkach, KNF może wobec zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji z siedzibą w UK, skorzystać z uprawnień przysługujących zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji.

Ponadto, ustawa reguluje działalność banków, firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego.

Ustawa wejdzie w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy.

wstecz