Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dodano: 04-01-2018

W dniu 28 grudnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw. Akt prawny został ogłoszony 3 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 8.

Ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zawarte w niej regulacje dotyczą:

  • wykonywania działalności przez wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji,
  • zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium innych państw Unii Europejskiej,
  • zawierania przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń umów koasekuracji dużych ryzyk, umiejscowionych na terytorium Polski.

Ponadto, ustawa nadaje Komisji Nadzoru Finansowego prawo do wydawania zakazu lub ograniczenia swobodnego rozporządzania aktywami umiejscowionymi na terytorium Polski przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji z państwa członkowskiego UE, który wykonuje działalność w naszym kraju przez oddział lub na zasadzie swobody świadczenia usług.

Ustawą wprowadzono także zmiany w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz w ustawie o obligacjach, polegające m.in. na ustaleniu minimalnej wartości nominalnej obligacji podporządkowanej na poziomie 400 tys. zł w przypadku jej emisji (m.in. przez banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy zakłady ubezpieczeń)

wstecz