Prezes Urzędu Zamówień Publicznych opracował wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości „bagatelnej”

Autor: Matylda Kraszewska

Dodano: 04-01-2016
Publikator: Urząd Zamówień Publicznych

Do kompetencji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych należy między innymi opracowywanie i upowszechnianie wśród stron postępowań o udzielenie zamówienia przykładowych dokumentów w sprawie zamówień publicznych (wzorcowy SIWZ, propozycja umowy w sprawie robót budowlanych itp.). Trzeba jednak pamiętać, że pomimo powszechnej dostępności takich wzorów, ich stosowanie przez zamawiających jest dobrowolne. Co więcej, działając w granicach ustawy PZP, mogą też swobodnie zmieniać, skracać albo poszerzać wzory opracowane przez Prezesa UZP.

Prezes UZP, poza możliwością opracowania modelowej dokumentacji postępowania, może również przygotować przykładowe regulaminy udzielania zamówień przez zamawiających. I z tej właśnie możliwości skorzystał pod koniec 2015 r., opracowując regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 €, tj. dla wszystkich zamówień, których wartość będzie niższa niż 125.247 zł (wartość od 1 stycznia 2016 r.).

Opracowanie regulaminu jest krokiem w dobrą stronę i wyraźnym sygnałem, że nawet zamówienia o nieznacznej wartości, co do których nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy PZP, nie powinny być dokonywane w sposób niekontrolowany. Pomimo dobrego kroku, jakim jest opracowanie przykładowego regulaminu, dużo jednak będzie zależało od samych zamawiających. Nie mają oni obowiązku stosowania wzorów przygotowanych przez Prezesa UZP w praktyce.

Wzór regulaminu jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0017/30095/Regulamin-udzielania-zamowien-o-wartosci-ponizej-30-tys.-euro.doc

Przeczytaj cały artykuł
wstecz