Pracownicze plany kapitałowe – założenia projektu ustawy

Autor: Edyta Defańska-Czujko

Dodano: 04-10-2018

W dniu 4 października Sejm opowiedział się za przyjęciem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Od połowy 2019 r. gromadzenie oszczędności w ramach PPK mają rozpocząć pierwsze grupy pracowników. Środki zgromadzone w tym programie przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Zgodnie z zapowiedziami, środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.

Pracodawcy będą mieli obowiązek zawierania z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudniają co najmniej jedną osobę. Założenia ustawy przewidują, że podmioty zatrudniające (pracodawcy) będą tworzyć PPK dla wszystkich osób zatrudnionych np. pracowników na etacie oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wyjątkiem będą m.in. podmioty, które obejmie ustawowe zwolnienie z tego wymogu – tj. pracodawcy, którzy na dzień wejścia w życie ustawy prowadzą pracowniczy program emerytalny (PPE) i odprowadzają składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, a poziom partycypacji wynosi co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Każdy zatrudniony zostanie zapisany do PPK automatycznie, ale będzie mógł się z niego wycofać.

Wpłaty do PPK będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu. Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i co najmniej 1,5% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podmiotu zatrudniającego, maksymalne zaś 4%.

Zachętą do rozpoczęcia i kontynuowania oszczędzania ma być jednorazowa „wpłata powitalna" w wysokości 250 zł dla każdego uczestnika PPK, która będzie finansowana z Funduszu Pracy. Jednocześnie jednak Państwowa Inspekcja Pracy uzyska nowe uprawnienia i czuwać będzie nad utworzeniem i realizacją PPK. Za niewywiązanie się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK pracodawca będzie podlegał grzywnie w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł.

Warto również wskazać, że projekt przewiduje utworzenie ewidencji PPK, prowadzona przez Polski Fundusz Rozwoju SA w systemie teleinformatycznym. Będzie ona obejmować ewidencje m.in. zatrudniających (pracodawców), którzy zawarli umowy o zarządzanie PPK, oraz uczestników PPK (pracowników).

Jeżeli ustawa zostanie uchwalona w najbliższych miesiącach i wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., to obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie wprowadzany w etapach: od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób; od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób; od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób, od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.


Więcej o ustawie i nowym programie długoterminowego oszczędzania na emeryturę opowiedzą 5 grudnia br. eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, podczas warsztatu Szkoły Ubezpieczeń pt. "Pracownicze Plany Kapitałowe – czy warto się angażować?". Więcej informacji pod linkiem.


wstecz