Posłowie za przesunięciem daty wdrożenia CEPiK na 4 czerwca 2018 r.

Dodano: 30-11-2016

We wtorek (29 listopada 2016 r.) podczas 31. posiedzenia Sejmu RP posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Wszystkie kluby poselskie poparły zaproponowane zmiany.   

"Ten złożony i niezwykle skomplikowany system oddziałuje na wiele podmiotów, a najważniejsze spośród nich to starostwa powiatowe, policja, Główny Urząd Transportu Drogowego, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, ośrodki szkolenia kierowców czy stacje kontroli pojazdów" - mówił poseł-sprawozdawca, Witold Czarnecki.

Projekt nowelizacji powstał przede wszystkich z konieczności przesunięcia terminu uruchomienia bazy CEPiK 2.0. Do tej pory obowiązywał termin 1 stycznia 2017 r. Jednak, audyt prac nad Ewidencją wykazał, że uruchomienie bazy w przyszłym roku związane jest z „dużym ryzykiem”. Także podczas przeprowadzania kontroli okazało się, że nie zostaną ukończone komponenty infrastruktury IT dla użytkowników systemu komunikujących się z bazą centralną, tj. starostw, ośrodków szkoleniowych kierowców, stacji kontroli pojazdów, policji. Zgodnie z projektem, uruchomienie bazy CEPiK nastąpi w dniu 4 czerwca 2018 r. 

Ponadto, jak podkreślał Czarnecki, we wnioskach z audytu wykazano "konieczność wyeliminowania luk prawnych także w innych ustawach". Dotyczy to m.in. luki prawnej, która umożliwia kierowcom, przekraczającym dozwoloną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h, unikanie sankcji polegającej na zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące. Kierowcy, przyłapani podczas kontroli drogowej, mówili, że nie posiadają przy sobie potrzebnych dokumentów. Projekt zakłada, że starostowie będą mogli podjąć w przypadku takich kierowców postępowanie o zatrzymanie prawa jazdy, gdy policja nie była w stanie odebrać im dokumentu podczas kontroli. 

Zgodnie z nowymi propozycjami zmian, które przedstawił posłom Czarnecki, starostowie będą także upoważnieni do wystawienia, na podstawie odpisu wyroku sądowego, decyzji o skierowaniu kierowcy, przyłapanego na kierowaniu pojazdu po spożyciu alkoholu lub środka odurzającego, na odpowiedni kurs reedukacyjny.

W sejmowej dyskusji o bazie CEPiK wziął udział także Piotr Woźny, wiceminister cyfryzacji. Tłumaczył, że koszty związane z opóźnieniem wdrożenia Ewidencji poniesie wykonawca, czyli Centralny Ośrodek Informatyczny. "Centralny Ośrodek Informatyczny będzie musiał na koniec tego roku utworzyć rezerwę finansową na poczet realizacji tego kontraktu w kolejnych latach (…), a więc znaczna część związana z obciążeniem finansowania tego projektu będzie poniesiona kosztem zysku wypracowanego przez Centralny Ośrodek Informatyczny w poprzednich latach obrotowych" – wyjaśniał posłom.

"Kończymy prace nad aneksem do umowy pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Centralnym Ośrodkiem Informatycznym, w którym zdefiniujemy, ile prac związanych z realizacją tego systemu zostanie pokryte z zysku wypracowanego przez COI w poprzednich latach obrotowych, a ile z tego to są prace, które nie były przewidziane albo nie zostały uregulowane w zakresie przedmiotowym tej umowy" – mówił wiceminister cyfryzacji.

Na koniec swojego wystąpienia Woźny potwierdził, że data 4 czerwca 2018 r. jest ostatecznym terminem ukończenia prac nad bazą. „Na dzień dzisiejszy jestem przekonany, że data 4 czerwca 2018 r. (…) jest to już ostatnie odroczenie terminu realizacji projektu CEPiK 2.0" - podsumował wiceminister.

wstecz