Pociągnięcie twórcy produktu do odpowiedzialności

Autor: Agnieszka Wesołowska, adwokat, partner, Magdalena Mirgos, prawnik | Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Dodano: 25-04-2021

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował w dniu 23 marca 2021 r. odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską na pytania dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dyrektywa UE 2016/97, dalej: IDD),  i jej aktów wykonawczych.

Jedno z zadanych pytań dotyczyło tego, czy twórca produktu ubezpieczeniowego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez konsumenta, w przypadku gdy nadzór nad produktem i zarządzanie nim były odpowiednie.

W swojej odpowiedzi Komisja Europejska wskazała, że artykuł 4 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/2358 z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń (dalej: „Rozporządzenie delegowane”) stanowi, że w procesie zatwierdzania produktu: a) zapewnia się, by konstrukcja produktów ubezpieczeniowych spełniała następujące kryteria: (i) uwzględniała cele, interesy i cechy klientów; (ii) nie wywierała negatywnego wpływu na klientów; (iii) zapobiegała szkodom dla klienta lub ograniczała ich dotkliwość.

Ponadto, zgodnie z motywem 1 Rozporządzenia delegowanego przyjęto, że dalsze uszczegółowienie wymogów art. 25 IDD zostanie określone w formie rozporządzenia, które „zapewnia spójne ramy dla wszystkich podmiotów gospodarczych i stanowi najlepszą gwarancję […] odpowiedniego standardu ochrony konsumentów". Przestrzeganie przez twórcę produktu art. 25 ust. 1 IDD oraz przepisów Rozporządzenia delegowanego, nie wyklucza zatem możliwości pociągnięcia twórcy produktu do odpowiedzialności. W takim przypadku odpowiedzialność cywilna twórcy produktu jest kwestią prawa krajowego, a nieprzestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim może być istotnym czynnikiem rozpatrywanym przez sąd.

Pełna treść odpowiedzi udzielonych przez Komisję Europejską na to i inne pytania znajduje się na stronie internetowej EIOPA, https://www.eiopa.europa.eu/content/questions-answers-insurance-distribution-directive_en

wstecz