PIU: unijne propozycje zmian dot. KID w ubezpieczeniach inwestycyjnych nikomu nie służą

Dodano: 27-01-2020
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń wzięła udział w konsultacjach publicznych dot. rozporządzenia delegowanego PRIIPs określającego sposób przygotowania dokumentu KID. PIU przekazała wiele uwag wobec przedstawionych propozycji, wskazując, że są one zbędne i kłopotliwe zarówno dla zakładów ubezpieczeń jak i konsumentów.

Po pierwsze, PIU zwróciła uwagę, że wniesiono już wiele zmian do rozporządzenia delegowanego w sprawie dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID) dotyczącego detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP). Jednak nie poprawiły one sytuacji na rynku ubezpieczeń inwestycyjnych, a jedynie spowodowały dodatkowe koszty dla towarzystw ubezpieczeń i zwiększyły ryzyko compliance. Zmiany te nie przyczyniły się też do zwiększenia zaufania klientów na tym rynku.

„Ochrona ubezpieczeniowa jest wyróżniającą cechą produktów oferowanych przez zakłady ubezpieczeń. Niestety PRIIPs traktuje ją jako jeden z wielu kosztów pobieranych w produkcie. Zupełnie ignoruje wartość dodaną dla klienta. Traktowanie ochrony ubezpieczeniowej jedynie jako kosztu przeczy istocie ubezpieczenia. Nie można jej oceniać jedynie przez pryzmat zwrotu z inwestycji. W tym tkwi podstawowy problem rozporządzenia”, tłumaczy PIU.

Zdaniem Izby, najlepszym rozwiązaniem byłaby całościowa rewizja PRIIPs, tj. rozporządzenia PRIIPs, rozporządzenia delegowanego PRIIP KID i wytycznych. Jednak nie jest to możliwe ze względów formalnych. W związku z tym uwagi PIU objęły wady zawarte w rozporządzeniu PRIIPs, odnoszące się do KID. PIU wyraźnie nie zgodziła się na wprowadzanie tymczasowych zmian, które w opinii instytucji spowodują jedynie wyższe koszty.

Po drugie, PIU, odnosząc się bezpośrednich do unijnych propozycji, wskazała, że termin na wdrożenie zmian powinien być jednakowy dla wszystkich rodzajów produktów inwestycyjnych i wynosić min. 12 m-cy od publikacji rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Po trzecie, PIU wskazała, że wskutek proponowanych zmian, informacje zawarte w KID staną się dla konsumentów mniej czytelne, a tym samym trudne do zrozumienia czy nawet wprowadzające w błąd i utrudniające podjęcie decyzji. Za zbędne PIU uznała przedstawianie w KID scenariuszy wyników na bazie historycznej oraz przyszłych scenariuszy wyników, a także dalszych narracji dotyczących kosztów. Również w opinii PIU zbyteczne jest wprowadzanie scenariuszy pośrednich i dodatkowej kolumny zawierającej szacowaną szansę na wystąpienie scenariusza. PIU nie zaaprobowała też propozycji tworzenia dwóch tabel scenariuszy wyników do KID.

„Konsumenci inwestujący w długoterminowy ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny mają inne potrzeby i cele niż konsumenci inwestujący w fundusze krótkoterminowe. Nie muszą otrzymywać ani porównywać informacji o wynikach po upływie np. roku. W rzeczywistości podanie tych informacji może przypadkowo stworzyć wrażenie, że zaleca się wcześniejszy wykup”, wyjaśniła PIU.

Po czwarte, PIU odniosła się do kwestii cyfryzacji branży ubezpieczeniowej, wnosząc o umożliwienie przekazywania KID w formie elektronicznej i zmniejszeniu wymogów co do rozmiaru i długości dokumentu.

Po piąte, PIU zaproponowała rewizję listy produktów podlegających rozporządzeniu PRIIPs. Zdaniem Izby, dla niektórych produktów KID jest całkowicie nieodpowiedni. Należą do nich m.in. produkty ochronno-inwestycyjne, których głównych celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej.

„Tymczasem zmiany zaproponowane w ramach konsultacji są dalekie od wprowadzenia niezbędnych dostosowań, aby zapewnić konsumentom istotne informacje na temat takich produktów. Bardzo ważne jest, aby podejście do tego typu produktów zostało w pełni ocenione w ramach pełnego przeglądu rozporządzenia PRIIP”, podniosła PIU w uwagach.

Tagi: piu
wstecz