PIU skomentowała propozycje zmian w rozporządzeniu delegowanym do Solvency II

Dodano: 10-07-2020

Polska Izba Ubezpieczeń wzięła udział w konsultacjach projektów aktów delegowanych do dyrektywy Wypłacalność II. Mają one na celu dopasowanie prawa ubezpieczeniowego do polityki sustainable finance, czyli zrównoważonego finansowania oraz obowiązku doradzania klientom w kwestiach społecznych i środowiskowych.

Zgodnie z unijnymi propozycjami zakłady ubezpieczeń będą musiały odzwierciedlić ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania i m.in. w ocenie ogólnych potrzeb w zakresie wypłacalności. Powinny na bieżąco oceniać nie tylko wszystkie istotne ryzyka finansowe, ale także ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, które mogą negatywnie wpłynąć na wartość inwestycji. Aktuariusze będą musieli uwzględniać ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w ocenie niepewności związanej z szacunkami dokonanymi przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Także polityki wynagrodzeń zakładów ubezpieczeń powinny zawierać informacje o tym, w jaki sposób uwzględniają włączenie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju do systemu zarządzania ryzykiem. Ponadto wdrożenie zasady ostrożnego inwestora będzie uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, a zakłady ubezpieczeń będą odzwierciedlać w procesie inwestycyjnym preferencje klientów dotyczące zrównoważonego rozwoju uwzględnione w procesie zatwierdzania produktu.

W opinii PIU istotne jest zapewnienie spójności definicji pomiędzy regulacjami. Ubezpieczyciele potrzebują też elastyczności w reagowaniu na potrzeby swoich klientów. W związku z czym zdaniem PIU produkty z artykułu 8 i 9 SFDR powinny być w stanie odpowiedzieć na preferencje konsumentów dotyczące zrównoważonego rozwoju bez dalszych wymagań zaproponowanych w ramach Solvency II. Jak wyjaśniła Izba, pozostawienie definicji preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju w obecnym kształcie spowoduje, że inwestorzy skoncentrują się na obecnych zrównoważonych produktach i zniechęci to ich do szerszego finansowania przejścia na zieloną gospodarkę.

PIU zwróciła też uwagę na powstałą wątpliwość, czy ryzyka dla zrównoważonego rozwoju to odrębne ryzyka, czy raczej materializują się one poprzez istniejące kategorie ryzyka. w przypadku drugiej możliwości należy rozpatrywać je na tym samym poziomie, co inne ryzyka. W opinii PIU analiza ryzyka dla zrównoważonego rozwoju zależy od strategii zakładu ubezpieczeń, jego modelu biznesowego i powinna opierać się na efektach finansowych tego ryzyka.

W opinii PIU, w celu poprawy wykonalności i spójności konieczne są dalsze prace nad artykułem 275a dot. zasady ostrożnego inwestora. Wypłacalność II została zaprojektowana z myślą o ochronie ubezpieczającego i stabilności finansowej, dlatego w opinii PIU preferencje ubezpieczającego nie powinny być wprowadzane w tym artykule. W swoim stanowisku PIU wezwało też do bardziej proporcjonalnej strategii inwestycyjnej w interesie ubezpieczających i akcjonariuszy. Zgodnie z zasadą ostrożnego inwestora ubezpieczyciele powinni brać pod uwagę wszystkie obecne lub potencjalnie istotne ryzyka finansowe, w tym ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem (a nie preferencje klienta). PIU zaproponowała usunięcie w artykule 275a ustępu drugiego – zdaniem Izby preferencje ubezpieczających w zakresie czynników ESG lepiej pasują do przepisów dotyczących dystrybucji ubezpieczeń.

wstecz