PIU przedstawiła stanowisko ws. projektu rozporządzenia delegowanego do IDD

Dodano: 09-07-2020
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń w swoim stanowisku do projektu rozporządzenia delegowanego do IDD wskazała, że zaproponowane w nim rozwiązania mogą wprowadzać w błąd co do zakresu jego obowiązywania.

PIU wzięła udział w konsultacjach dot. projektu nowelizacji rozporządzenia 2017/2358/UE. Zawiera on m.in. odniesienia do Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), czyli zrównoważonego finansowania. Zdaniem PIU, z obecnego brzmienia przepisów projektu rozporządzania można błędnie wnioskować, że ma ono zastosowanie do wszystkich produktów ubezpieczeniowych, a nie -  jak zakłada projektodawca - tylko do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (IBIP).

„Ubezpieczyciele nie powinni być zobowiązani do uwzględnienia czynników zrównoważonego rozwoju w procesie zatwierdzania wszystkich produktów ubezpieczeniowych, ale tylko wtedy, gdy produkt ubezpieczeniowy ma być doradzany lub sprzedawany klientom z preferencjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Zaproponowane przepisy nie powinny powodować niepewności prawnej w tym zakresie i dlatego wymagają zmian”, podkreśliła PIU w swoim stanowisku.

Izba uważa, że należy też rozszerzyć pojęcie „preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju”. Zgodnie z jej propozycją, klient powinien być informowany, czy wybór produktu wynika z obranej przez niego strategii inwestycyjnej, czy też odnosi się do strategii inwestycyjnej ubezpieczyciela w odniesieniu do środków własnych lub aktywów wykorzystywanych na pokrycie zobowiązań, w przypadku których ubezpieczający nie ponosi ryzyka inwestycyjnego. Wpłynęłoby to na strategie zarządzania aktywami przez ubezpieczycieli.

Projekt rozporządzenia jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz